UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is per 1 januari 2002 tot stand gekomen als resultaat van de samenvoeging van de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans, GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor), GUO, USZO (Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel) en SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid). Ook het LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen) is per 1 januari 2002 opgegaan in UWV. Cadans was weer ontstaan door een eerdere fusie tussen Detam en BVG.

De rol van UWV is het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet. Daarnaast heeft UWV een rol bij de uitvoering van de Wajong, TW en de WAZ. UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten, en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen. Over de jaren tot en met 2005 int UWV ook premies; vanaf 1 januari 2006 worden alle premies voor de sociale verzekeringswetten geïnd door de Belastingdienst. Ook voert UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is UWV verantwoordelijk voor reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private reïntegratiebedrijven in.

Vanaf 2009 zal UWV fuseren met het CWI, het directe aanspreekpunt van werkzoekenden. CWI doet verder niet zo veel met ontslag en ontslagprocedure.

 bron: wikipedia