Een commissie van de Kring van Kantonrechters werkt momenteel aan voorstellen die moeten leiden tot een herziening van de zogenoemde 'kantonrechtersformule'. Deze formule bepaalt de hoogte van een ontslagvergoeding. Volgens een ingewijde zouden werkgevers na deze revisie een substantieel lagere schadeloosstelling bij ontslag moeten betalen.

Desgevraagd bevestigt kantonrechter Monetta Ulrici van de rechtbank in Amsterdam dat een commissie de kantonrechtersformule bekijkt. 'Dat doet ze naar aanleiding van onze evaluatievergadering van eind januari. Toen bleek dat kantonrechters soms het gevoel hebben dat de huidige formule op onderdelen tekortschiet', aldus Ulrici, die tevens zitting heeft in het bestuur van de Kring van Kantonrechters.

De kantonrechtersformule houdt in dat rechters bij ontslagzaken een werknemer gewoonlijk één maandsalaris per dienstjaar als ontslagvergoeding toekennen. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand per jaar en vijftigers krijgen twee maanden mee. De vergoeding kan hoger of lager uitvallen als de werkgever of werknemer in gebreke is gebleven.Werknemers van vijftig jaar en ouder

Op hun vergadering in januari bleek onder meer dat sommige kantonrechters twijfelden over toepassing van de zogeheten 'Groen-variant', zegt Ulrici. Het gaat daarbij om werknemers van vijftig jaar en ouder die kort een nieuwe baan hebben en dan ontslag krijgen. Bepaalde rechters zouden geneigd zijn die groep één in plaats van twee maanden per dienstjaar toe te kennen. 'De commissie neemt dit mee', zegt Ulrici.

Ook de ontslagvergoeding voor werknemers jonger dan 40 jaar staat ter discussie. Onderzoek heeft volgens Ulrici uitgewezen dat jongeren met werkervaring er vaak niet op achteruitgaan na ontslag. Zij vinden vaak snel weer werk tegen een beter salaris. 'De noodzaak tot compensatie is dan waanzin', stelt Ulrici.

Schrappen ontslagvergoeding werknemers onder de 35

Of dit betekent dat de ontslagvergoeding voor werknemers onder de 35 wordt geschrapt, ontkent ze. Een bron zegt er wel degelijk rekening mee te houden dat straks het aantal dienstjaren bij jongeren helemaal niet meer meetelt.

Verder onderzoekt de commissie of het begrip 'loon' afdoende is gedefinieerd in de kantonrechtersformule. Nu tellen bijvoorbeeld de vaste dertiende maand en ploegentoeslag wel en de auto van de zaak niet mee bij de vaststelling van een ontslagvergoeding. Ten slotte wordt bezien wat onder de zogenoemde 'correctiefactor' voor verwijtbaar ontslag valt.

Vereenvoudiging van het ontslagrecht

Volgens Ulrici staat de evaluatie binnen de Kring van Kantonrechters los van de politieke discussie over een vereenvoudiging van het ontslagrecht. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wilde dit najaar een wetsvoorstel hiertoe indienen. Onderdeel ervan was de beperking van de ontslagvergoeding tot maximaal één jaarloon voor midden- en hogere inkomens. 'Onze evaluatie liep al voor Donners voorstel. Wij houden onze formule hoe dan ook geregeld tegen het licht. Los van de waan van de dag', aldus Ulrici.

Of de commissie maximering van de vergoeding ook aan de orde stelt, wil ze niet zeggen. 'De inhoud is nu nog geheim en is aan de commissie.' Die is naar verwachting na de zomer klaar met de aanpassingen. In september zullen alle kantonrechters zich er in een vergadering over buigen. Ulrici: 'Dan kunnen die voorstellen nog worden afgekeurd, omdat we ze niet rechtszeker achtten. Het kan dus zijn dat de formule ongewijzigd blijft.'

VNO-NCW zegt al benieuwd te zijn naar de voorstellen. De werkgevers zijn een groot voorstander van lagere ontslagvergoedingen.

bron: financieel dagblad

Herken uw situatie

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest?

Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen.

>> Bekijk voortekenen van dreigend ontslag

Gouden handdruk

De oprotpremie die je krijgt bij je ontslag heet ook wel gouden handdruk. Grappig om te zien dat deze twee termen verschillende invalshoeken hebben; een negatieve en een positieve. Wat ze gemeen hebben is dat het beide om geld gaat. Een ontslagvergoeding is soms heel veel, soms niet meer dan een kleine pleister op de grote wond. Maar wat moet u nu doen met dat geld? Uitgeven, sparen? Bij ontslag zijn de meeste mensen de eerste dagen van slag, gedesorienteerd. Later in het ontslag proces, als de ontslagvergoeding wordt toegekend is er tijd voor de toekomst. Wat doe je na ontslag met je ontslagvergoeding?